รายละเอียดการเขียนแผนการเรียนรู้

 

การเขียนการเรียนรู้โดยร่วมส่วนใหญ่มักจะประกอบไปด้วยหัวข้อส่วนต่าง ๆ เพื่ออธิบายองค์ประกอบด้วยร่วมของแผนและสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 

1. ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ มีความจำเป็นสำหรับอธิบายหัวข้อของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละเนื้อหา ชื่อแผนที่เหมาะสมควรตั้งให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนนั้น ๆ

 

2. ระดับผู้เรียน

ระดับชั้นของผู้เรียน มีความจำเป็นสำหรับพิจารณาขีดความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละระดับมีความสามารถในการรับรู้ต่างกัน เช่น ผู้เรียนที่อายุน้อยระดับขีดความสามารถในการรับรู้ย่อมน้อยกว่าผู้เรียนที่โตกว่าการกำหนดเนื้อหาควรให้เหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ระดับที่จำเป็นต่อผู้เรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ตลอดจนถึงเป็นตัวกำหนดให้ผู้ที่นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ได้พิจารณาความเหมาะสมของแผนในการนำไปปฏิบัติการสอนให้มีปะสิทธิภาพ

 

3. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้

ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ มีความจำเป็นในการพิจารณาเนื้อหาสำหรับใช้จัดการเรียนรู้ในแผนนั้น ๆ ซึ่งบางเนื้อหาที่มีความยากและมีเนื้อหาที่เยอะ การกำหนดชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้จึงควรปรับให้เหมาะสมกับเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจเนื้อหานั้น ๆ ได้อย่างครบถ้วน

 

4. สาระเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ คือส่วนสำคัญสำหรับจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียน การกำหนดสาระการเรียนรู้จึงควรแบ่งตามความเหมาะสมของแผนในแต่ละแผน เพื่อพิจารณาเนื้อหาตามลำดับ และจัดเรียงสาระการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนว่าควรเรียนรู้เรื่องใดก่อนหรือหลัง

 

5. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ตามแผนที่กำหนดเพื่ออธิบายการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนถึงการอธิบายรายละเอียดของการใช้สื่อประกอบ หรือการใช้วิธีการจัดกิจกรรมตามทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการเขียนอธิบายขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมอย่างละเอียดชัดเจน

 

6. อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้

อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนด การกำหนดอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ในแต่ละแผนควรกำหนดให้ชัดเจน และครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ว่าต้องใช้อะไรบ้าง

 

7. ภาระงานและชิ้นงาน

ภาระงานและชิ้นงาน คือ ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแผน เพื่อแสดงถึงผลของการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในเชิงรูปธรรม และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาระดับความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้เนื้อหานั้น ๆ

 

8. การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผล คือ หัวใจสำหรับในการวัดประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ว่าแผนที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนหรือไม่ และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

 

9. เครื่องมือวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล คือ สิ่งที่กำหนดไว้ในการวัดและประเมินผล ว่าในแผนนั้น ๆ ต้องการวัดการเรียนรู้ในด้านใดบ้างตามที่ได้กำหนดไว้ และนำผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาบันทึกลงเครื่องมือ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป

 

10. บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับนำข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้งไปพัฒนา การบันทึกช่วยให้ผู้ใช้แผนทราบข้อบกพร่อง อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้มีอะไรบ้าง เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

 

ผู้เรียงเรียงบทความ

กฤษดา บุญหมื่น

วันที่เขียน

05/07/2555