แนวการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

องค์ประกอบของการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

ตัวอย่าง

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 2

สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก สัปดาห์ที่ 2หน่วย ร่างกายของเรานิทาน เรื่อง ร่างกายของเราแผนที่6ประกอบชิ้นส่วนร่างกาย

ภาคเรียนที่ ... ปีการศึกษา ........ วันที่ ..............................เวลา ........................(20 นาที)

 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

สาระสำคัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

 

สาระการเรียนรู้

1.สาระที่ควรเรียนรู้

2.ประสบการณ์สำคัญ

 

การดำเนินกิจกรรม

ขั้นนำ

ขั้นกิจกรรม

ขั้นสรุป

 

สื่อการเรียนรู้

 

การวัดและการประเมินผล

 

เกณฑ์การประเมิน

แบบสังเกตพฤติกรรม

ความคิดเห็นผู้บริหาร

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม

ภาคผนวก

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

25/11/2555