ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทานเป็นสื่อการเรียนรู้

ผู้เขียนได้จัดทำไว้เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก โดยนำเสนอตัวอย่างจำนวน 6แผนลองนำไปประยุกต์ใช้ดูครับ

 

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 2

สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก สัปดาห์ที่ 2 หน่วยหนูน้อยมาโรงเรียนนิทานเรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียนแผนที่1การฟังนิทานภาคเรียนที่ ... ปีการศึกษา ......... วันที่ .................... เวลา ...................... น.(20 นาที)

 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 9ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 1สนทนาโต้ตอบ เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

มาตรฐานที่ 12มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 1สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ

ตัวบ่งชี้ที่ 2แสวงหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย

 

 

 

สาระสำคัญ

การฟังนิทาน และตอบคำถามจากนิทานเรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียนช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะพื้นฐานทางภาษาในการฟัง และพูดและร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอย่างมีความสุข

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สนทนาและตอบคำถามจากนิทานที่ฟังได้

2. สนใจและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

 

สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก

1.สาระที่ควรเรียนรู้

-กิจกรรมการฟังนิทาน เรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน

2.ประสบการณ์สำคัญ

2.1ด้านร่างกาย การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

2.2ด้านอารมณ์และจิตใจ การร้องเพลงและการแสดงออกอย่างสนุกสนาน

2.3ด้านสังคม การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น

2.4 ด้านสติปัญญา การฟังเรื่องราวนิทาน

 

การดำเนินกิจกรรม

ขั้นนำ

1.เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง โรงเรียนของเราน่าอยู่ พร้อมทำท่าทางประกอบ

2.เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลง

ขั้นกิจกรรม

3.เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงในการร่วมฟังนิทานเรื่อง โรงเรียนของฉัน เช่น

3.1 เด็ก ๆ ควรนั่งอยู่กับที่ขณะครูเล่านิทาน

3.2 เด็ก ๆ ไม่พูดแซงขณะที่ฟังนิทาน

4.แนะนำหนังสือนิทานประกอบภาพ เรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน โดยให้เด็กดูภาพหน้าปกหนังสือนิทานและซักถามเกี่ยวกับรูปภาพ

5. ครูเล่านิทานประกอบภาพเรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน ให้เด็กฟังทีละหน้าพร้อมกับชี้ภาพประกอบ

6. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเนื้อหาในนิทาน เรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน โดยใช้คำถาม ดังนี้

6.1 เด็ก ๆ คิดว่าโรงเรียนของเราเป็นอย่างไรบ้าง

6.2 เด็ก ๆ มาถึงโรงเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง

ขั้นสรุป

7. เด็กและครูร่วมกันสรุปประโยชน์ของการฟังนิทาน เรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน โดยใช้คำถาม ดังนี้

7.1เด็ก ๆ ฟังนิทานเรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน ได้ประโยชน์อะไรบ้าง

7.2 เด็ก ๆ ชื่นชอบตัวละครตัวใด และเพราะอย่างไร

8.ครูนำหนังสือนิทานประกอบภาพ เรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน ไปเก็บที่มุมหนังสือในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้อ่านในชั่วโมงกิจกรรมเสรี

 

สื่อการเรียนรู้

1.เพลง โรงเรียนของเราน่าอยู่

2.นิทานเรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน

 

 

 

 

การวัดและการประเมินผล

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1. การสนทนาและตอบคำถามจากนิทานที่ฟัง

2. การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

 

1. สังเกตการสนทนาและตอบคำถามจากการนิทาน เรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน

2. สังเกตการร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

แบบสังเกตพฤติกรรม

1. ฟังนิทานด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

2. ฟังนิทานแล้วสามารถชี้ภาพตัวละครในเรื่องได้

1. สังเกตการฟังนิทานด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

2. สังเกตการชี้ภาพตัวละครในเรื่อง

แบบสังเกตการพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟัง

1. ตั้งคำถามเกี่ยวกับนิทานที่ฟัง

2.บอกความรู้สึกหรือความต้องการด้วยคำพูดสั้น ๆ

1. สังเกตตั้งคำถามเกี่ยวกับนิทานที่ฟัง

2. สังเกตการบอกความรู้สึกหรือความต้องการด้วยคำพูดสั้น ๆ

แบบสังเกตการพัฒนาทักษะภาษาด้านการพูด

 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม

หัวข้อประเมิน

ระดับคุณภาพ

ระดับ 3 ดี

ระดับ 2 พอใช้

ระดับ 1 ปรับปรุง

1.การสนทนาและตอบคำถาม

สนทนา

และตอบคำถาม

ด้วยตนเอง

ด้วยความมั่นใจ

สนทนา

และตอบคำถามได้เมื่อได้รับ

การชี้แนะ

เป็นบางครั้ง

สนทนา

และตอบคำถามได้เมื่อได้รับ

การชี้แนะเสมอ

2.การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

ร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุขตลอดกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม

ได้อย่างมีความสุขบางช่วง

ของกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมบางขณ

 

เกณฑ์การประเมินการพัฒนาทางภาษาด้านการฟัง

หัวข้อประเมิน

ระดับคุณภาพ

ระดับ 3 ดี

ระดับ 2 พอใช้

ระดับ 1 ปรับปรุง

1. ฟังนิทานด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

 

ฟังนิทานด้วยความตั้งใจ ประมาณ 10 – 15 นาที

ฟังนิทาน แต่ขาดความสนใจบางช่วง

 

ไม่สนใจฟังนิทาน

2. ฟังนิทานแล้วสามารถชี้ภาพตัวละครในเรื่องได้

 

ฟังนิทานแล้วสามารถชี้ภาพตัวละครในเรื่องได้ถูกต้องด้วยตนเองทุกครั้ง

ฟังนิทานแล้วสามารถชี้ภาพตัวละครในเรื่องได้เป็นส่วนใหญ่เมื่อมีผู้ชี้แนะเล็กน้อย

ฟังนิทานแล้วสามารถชี้ภาพตัวละครในเรื่องได้เมื่อมีผู้ชี้แนะเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่

 

เกณฑ์การประเมินการพัฒนาทางภาษาด้านการพูด

หัวข้อประเมิน

ระดับคุณภาพ

ระดับ 3 ดี

ระดับ 2 พอใช้

ระดับ 1 ปรับปรุง

1.ตั้งคำถามเกี่ยวกับนิทานที่ฟัง

 

ตั้งคำถามเกี่ยวกับนิทานที่ฟัง

ด้วยความมั่นใจ

ตั้งคำถามเกี่ยวกับนิทานที่ฟังเมื่อได้รับ

การชี้แนะ

เป็นบางครั้ง

ตั้งคำถามเกี่ยวกับนิทานที่ฟังเมื่อได้รับ

การชี้แนะเสมอ

2.บอกความรู้สึกหรือความต้องการด้วยคำพูดสั้น ๆ

 

บอกความรู้สึกหรือความต้องการด้วยคำพูดสั้น ๆ

ด้วยความมั่นใจ

บอกความรู้สึกหรือความต้องการด้วยคำพูดสั้น ๆเมื่อได้รับการชี้แนะเป็นบางครั้ง

บอกความรู้สึกหรือความต้องการด้วยคำพูดสั้น ๆ เมื่อได้รับการชี้แนะเสมอ

 

แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

แผนที่ 1เรื่อง การฟังนิทาน

 

 

ที่

 

 

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน

 

รวม

 

เฉลี่ย

 

สรุปผล

การประเมิน

สนทนาและตอบคำถามได้

การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

3

2

1

3

2

1

6

3

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

รวม

         

เฉลี่ย

         

ระดับคุณภาพ

         

เกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ 3 = ดี

ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง

ระดับดีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่านระดับพอใช้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่านระดับปรับปรุงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน

 

ลงชื่อ....................................................ผู้สอน

(.........................................)

แบบสังเกตพัฒนาทางภาษา ด้านการฟัง ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

แผนที่ 1เรื่อง การฟังนิทาน

 

 

ที่

 

 

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน

 

รวม

 

เฉลี่ย

 

สรุปผล

การประเมิน

ฟังนิทานด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ฟังนิทานแล้วสามารถชี้ภาพตัวละครในเรื่องได้

3

2

1

3

2

1

6

3

 

1.

                   

2.

                   

3.

                   

4.

                   

5.

                   

6.

                   

7.

                   

8.

                   

9.

                   

10.

                   

11.

                   

12.

                   

13.

                   

14.

                   

รวม

         

เฉลี่ย

         

ระดับคุณภาพ

         

เกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ 3 = ดี

ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง

ระดับดีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่านระดับพอใช้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่านระดับปรับปรุงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน

ลงชื่อ....................................................ผู้สอน

(.........................................)

แบบสังเกตพัฒนาทางภาษา ด้านการพูด ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

แผนที่ 1เรื่อง การฟังนิทาน

 

 

ที่

 

 

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน

 

รวม

 

เฉลี่ย

 

สรุปผล

การประเมิน

ตั้งคำถามเกี่ยวกับนิทานที่ฟัง

บอกความรู้สึกหรือความต้องการด้วยคำพูดสั้น ๆ

3

2

1

3

2

1

6

3

 

1.

                   

2.

                   

3.

                   

4.

                   

5.

                   

6.

                   

7.

                   

8.

                   

9.

                   

10.

                   

11.

                   

12.

                   

13.

                   

14.

                   

รวม

         

เฉลี่ย

         

ระดับคุณภาพ

         

เกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ 3 = ดี

ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง

ระดับดีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่านระดับพอใช้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่านระดับปรับปรุงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน

ลงชื่อ....................................................ผู้สอน

(............................................)

ความคิดเห็นผู้บริหาร

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................ผู้บริหาร

(                                                   )

..................................................

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

ปัญหา / อุปสรรค

....................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 ลงชื่อผู้สอน

(...........................................)

 

ภาคผนวก

 

 

 

****หมายเหตุ*****

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทาน  การแต่งนิทาน  พร้อมทั้ง-ข้อมูลต่าง ๆ และตัวอย่างนิทานประเภทต่าง ๆ ทยอยเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่อย ๆ  ตามลิงค์ด้านล่างนี้  หวังวาจะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน ไม่มากก็น้อย

 

http://newnaew.net/aaaa12.html

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

25/11/2555