แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 2

สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก สัปดาห์ที่ 2หน่วยหนูน้อยมาโรงเรียนนิทานเรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียนแผนที่3ภาพหนูอยูไหน

ภาคเรียนที่ ….. ปีการศึกษา ..........วันที่ ...................................เวลา ....................... น.(20 นาที)

 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 9ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 1สนทนาโต้ตอบ เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

มาตรฐานที่ 10มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ

 

สาระสำคัญ

การเรียนรู้คำศัพท์อย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในนิทาน เรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน ช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะพื้นฐานทางภาษาในการฟัง และการพูด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกคำศัพท์จากภาพได้

2.สนใจและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

 

สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก

1.สาระที่ควรเรียนรู้

- คำศัพท์จากนิทาน เช่นแปรงสีฟันขันน้ำกางเกงกระโปรงเสื้อนาฬิกาปลุกครูนักเรียนเสาธงกระดาน

2.ประสบการณ์สำคัญ

2.1ด้านร่างกายการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่โดยการเล่นเครื่องเล่นสัมผัส

2.2ด้านอารมณ์และจิตใจ การเล่นอิสระในห้องเรียนและการแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องราวในนิทาน

2.3ด้านสังคม การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

2.4ด้านสติปัญญา การฟังเรื่องราวนิทาน

 

การดำเนินกิจกรรม

ขั้นนำ

1.เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง รำระบำชาวเกาะ พร้อมทำท่าทางประกอบ

2.เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลง

ขั้นกิจกรรม

3. ครูชี้แจงวิธีการเล่นเกม พร้อมทั้งอธิบายกฎ กติกา ดังนี้

3.1ให้เด็ก ๆ แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม

3.2ครูนำบัตรภาพไปวางไว้บนพื้น และอธิบาย เมื่อได้ยินสัญญาณให้วิ่งไปเก็บภาพที่กำหนดมาที่โต๊ะ

3.3เมื่อได้ภาพแล้วให้เด็ก ๆ แต่ละกลุ่มร่วมกันบอกชื่อภาพพร้อมกัน

4.ครูให้อาสาสมัคร 2 คน ออกมาสาธิต และเปิดโอกาสให้ซักถาม เมื่อเด็กเข้าใจวิธีการเล่นเกมแล้ว ให้เริ่มเล่นเกมได้

ขั้นสรุป

5.ครูให้เด็กพักคลายกล้ามเนื้อโดยการนั่งท่าสบาย

6.เด็กและครูร่วมกันสรุปเกมภาพหนูอยู่ไหน

7.เด็ก เก็บอุปกรณ์ ทำความสะอาดร่างกายเตรียมตัวเข้าเรียน

 

สื่อการเรียนรู้

1.เพลง รำระบำชาวเกาะ

2.บัตรภาพคำศัพท์เช่นแปรงสีฟันขันน้ำกางเกงกระโปรง ชุดนักเรียน นักเรียน เสื้อนาฬิกาปลุกครูนักเรียนเสาธงกระดาน

 

การวัดและการประเมินผล

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1. การสนทนาและบอกคำศัพท์จากภาพ

2. การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

1. สังเกตการสนทนาและบอกคำศัพท์จากภาพ

2. สังเกตการร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

แบบสังเกตพฤติกรรม

1. ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้

2. จำข้อมูล 2 - 3สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุป

1. สังเกตการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้

2. สังเกตการจำข้อมูล 2 - 3สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุป

แบบสังเกตการพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟัง

1.ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

2.พูดแก้ปัญหาได้

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

2. สังเกตการพูดแก้ปัญหาได้

แบบสังเกตการพัฒนาทักษะภาษาด้านการพูด

 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม

หัวข้อประเมิน

ระดับคุณภาพ

ระดับ 3 ดี

ระดับ 2 พอใช้

ระดับ 1 ปรับปรุง

1. การสนทนาและบอกคำศัพท์จากภาพ

 

บอกคำศัพท์จากภาพ

ด้วยตนเอง 2 ภาพขึ้นไป

บอกคำศัพท์จากภาพเมื่อได้รับ

การชี้แนะ

เป็นบางครั้ง

บอกคำศัพท์จากภาพเมื่อมีผู้ชี้แนะเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่

2.การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

ร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุขตลอดกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม

ได้อย่างมีความสุขบางช่วง

ของกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมบางขณ

 

เกณฑ์การประเมินการพัฒนาทางภาษาด้านการฟัง

หัวข้อประเมิน

ระดับคุณภาพ

ระดับ 3 ดี

ระดับ 2 พอใช้

ระดับ 1 ปรับปรุง

1. ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้

 

ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้ด้วยตนเอง

 

ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้เป็นส่วนใหญ่เมื่อมีผู้ชี้แนะเล็กน้อย

 

ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้เมื่อมีผู้ชี้แนะเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่

2. จำข้อมูล 2 - 3สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุป

จำข้อมูล 2 - 3สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุปด้วยตนเองทุกครั้ง

จำข้อมูล 2 - 3สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุปได้เป็นส่วนใหญ่เมื่อมีผู้ชี้แนะเล็กน้อย

จำข้อมูล 2 - 3สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุปได้เมื่อมีผู้ชี้แนะเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่

 

เกณฑ์การประเมินการพัฒนาทางภาษาด้านการพูด

หัวข้อประเมิน

ระดับคุณภาพ

ระดับ 3 ดี

ระดับ 2 พอใช้

ระดับ 1 ปรับปรุง

1.ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

 

ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

ด้วยตนเอง

 

ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

เป็นส่วนใหญ่เมื่อมีผู้ชี้แนะเล็กน้อย

 

ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

เมื่อมีผู้ชี้แนะเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่

2.พูดแก้ปัญหาได้

 

พูดแก้ปัญหาได้ด้วยความมั่นใจ

พูดแก้ปัญหาได้เมื่อได้รับการชี้แนะเป็นบางครั้ง

พูดแก้ปัญหาได้ เมื่อได้รับการชี้แนะเสมอ

 

แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

แผนที่ 3เรื่อง เกมภาพหนูอยู่ไหน

 

 

ที่

 

 

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน

 

รวม

 

เฉลี่ย

 

สรุปผล

การประเมิน

สนทนาและตอบคำถามจากภาพ

การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

3

2

1

3

2

1

6

3

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

รวม

         

เฉลี่ย

         

ระดับคุณภาพ

         

เกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ 3 = ดี

ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง

ระดับดีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่านระดับพอใช้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่านระดับปรับปรุงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน

ลงชื่อ....................................................ผู้สอน

(.............................................)

 

แบบสังเกตพัฒนาทางภาษา ด้านการฟัง ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

แผนที่ 2เรื่อง เกมภาพหนูอยู่ไหน

 

 

ที่

 

 

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน

 

รวม

 

เฉลี่ย

 

สรุปผล

การประเมิน

ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้

จำข้อมูล 2 - 3สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุป

3

2

1

3

2

1

6

3

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

รวม

         

เฉลี่ย

         

ระดับคุณภาพ

         

เกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ 3 = ดี

ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง

ระดับดีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่านระดับพอใช้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่านระดับปรับปรุงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน

ลงชื่อ....................................................ผู้สอน

(....................................)

แบบสังเกตพัฒนาทางภาษา ด้านการพูด ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

แผนที่ 3เรื่อง เกมภาพหนูไหน

 

 

ที่

 

 

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน

 

รวม

 

เฉลี่ย

 

สรุปผล

การประเมิน

ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

 

พูดแก้ปัญหาได้

3

2

1

3

2

1

6

3

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

รวม

         

เฉลี่ย

         

ระดับคุณภาพ

         

เกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ 3 = ดี

ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง

ระดับดีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่านระดับพอใช้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่านระดับปรับปรุงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน

ลงชื่อ....................................................ผู้สอน

(..............................................)

ความคิดเห็นผู้บริหาร

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................ผู้บริหาร

()

........................................................

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

 

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

ลงชื่อผู้สอน

(.............................................)

 

ภาคผนวก

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

25/11/2555