แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 2

สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก สัปดาห์ที่ 2หน่วย ร่างกายของเรานิทานเรื่อง ร่างกายของเราแผนที่5การแสดงบทบาทสมมติ

ภาคเรียนที่ .... ปีการศึกษา ........... วันที่ ...............................เวลา ........................ น.(20 นาที)

 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 9ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 1สนทนาโต้ตอบ เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

มาตรฐานที่ 11มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

 

สาระสำคัญ

การแสดงบทบาทสมมติประกอบการเล่านิทาน เรื่อง ร่างกายของเรา ช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะพื้นฐานทางภาษาในการฟัง และพูด เกี่ยวกับเรื่องราว คำศัพท์ที่กำหนดไว้ และร่วมกันทำกิจกรรมกับเพื่อนในโรงเรียนอย่างมีความสุข

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.แสดงบทบาทสมมติ

2.สนใจและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

 

สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก

1.สาระที่ควรเรียนรู้

- แสดงบทบาทสมมติ นิทาน เรื่อง ร่างกายของเรา

2.ประสบการณ์สำคัญ

2.1 ด้านร่างกาย การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

2.2 ด้านอารมณ์และจิตใจ การร้องเพลงและการแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องราวในนิทาน

2.3 ด้านสังคม การเล่นการทำงานและการแลกเปลี่ยนเคารพความคิดเห็นร่วมกับ ผู้อื่น

2.4 ด้านสติปัญญา การฟังเรื่องราวนิทาน

การดำเนินกิจกรรม

ขั้นนำ

1. เด็กและครูร่วมกันร้อง เพลง กังหัน พร้อมทำท่าทางประกอบ

ขั้นกิจกรรม

2.เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงในการร่วมฟังนิทานเรื่อง ร่างกายของเรา เช่น

2.1 เด็ก ๆ ตั้งใจฟังและตอบคำถามที่ครูถาม

2.2 เด็ก ๆ จะถามให้ยกมือขึ้น

3. ครูเล่านิทานประกอบภาพ เรื่อง ร่างกายของเรา ให้เด็กฟังทีละหน้าพร้อมกับชี้ภาพประกอบ

4.ครูอ่านเนื้อหาในนิทานและให้เด็กอ่านตามทีละหน้าพร้อมให้เด็กดูภาพประกอบ

5. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเนื้อหาในนิทานเรื่อง ร่างกายของเรา โดยใช้คำถาม ดังนี้

5.1 เด็ก ๆ คนไหนในห้องนี้บ้างที่ไม่ชอบแปรงฟัน

5.2เด็ก ๆ คนไหนในห้องนี้บ้างที่ไม่ชอบอาบน้ำ

6. แบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 3 ถึง 4 คน ให้ร่วมกันแสดงบทบาทสมมติในนิทานเรื่อง ร่างกายของเรา

ขั้นสรุป

7. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงการแสดงบทบาทสมมติในนิทาน เรื่อง ร่างกายของเรา

8.ครูนำหนังสือนิทานประกอบภาพเรื่อง ร่างกายของเรา ไปเก็บที่มุมหนังสือในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้อ่านในชั่วโมงกิจกรรมเสรี

 

สื่อการเรียนรู้

1.เพลง กังหัน

2. นิทาน เรื่อง ร่างกายของเรา

 

การวัดและการประเมินผล

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1. การแสดงบทบาทสมมติ

ในนิทานที่ฟัง

2. การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

1. สังเกตแสดงบทบาทสมมติ

ในนิทานที่ฟัง

2. สังเกตการร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

แบบสังเกตพฤติกรรม

1. ฟังนิทานแล้วสามารถจำแนกความแตกต่างของเสียงได้

2. ฟังนิทานอย่างสร้างสรรค์

1. สังเกตการฟังนิทานแล้วสามารถจำแนกความแตกต่างของเสียงได้

2. สังเกตการจิตนาการในการแสดงบทบาทสมมติ

แบบสังเกตการพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟัง

1.อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

2.การเชื่อมโยงการพูดกับท่าทาง หรือการกระทำต่าง ๆ

1. สังเกตการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

2. สังเกตการเชื่อมโยงการพูดกับท่าทาง หรือการกระทำต่าง ๆ

แบบสังเกตการพัฒนาทักษะภาษาด้านการพูด

 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม

หัวข้อประเมิน

ระดับคุณภาพ

ระดับ 3 ดี

ระดับ 2 พอใช้

ระดับ 1 ปรับปรุง

1.การแสดงบทบาทสมมติ

ในนิทานที่ฟัง

ตั้งใจแสดง

บทบาทสมมติ

ตลอดกิจกรรม

ตั้งใจแสดงบทบาทสมมติบางช่วงกิจกรรม

ไม่ตั้งใจแสดงบทบาทสมมติ

3.การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

ร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุขตลอดกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม

ได้อย่างมีความสุขบางช่วง

ของกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมบางขณ

 

เกณฑ์การประเมินการพัฒนาทางภาษาด้านการฟัง

หัวข้อประเมิน

ระดับคุณภาพ

ระดับ 3 ดี

ระดับ 2 พอใช้

ระดับ 1 ปรับปรุง

1. ฟังนิทานแล้วสามารถจำแนกความแตกต่างของเสียงได้

ฟังนิทาน ตอบได้ว่าลักษณะตัวละครได้ถูกต้องด้วยตนเองทุกครั้ง

ฟังนิทาน ตอบได้ว่าลักษณะตัวละครได้เป็นส่วนใหญ่เมื่อมีผู้ชี้แนะเล็กน้อย

ไม่สามารถตอบลักษณะตัวละครได้

2. ฟังนิทานอย่างสร้างสรรค์

 

ฟังนิทานแล้วแสดงออกด้วยคำพูดอย่างอิสระตามธรรมชาติด้วยตนเองทุกครั้ง

ฟังนิทานแล้วแสดงออกด้วยคำพูดอย่างอิสระตามธรรมชาติได้เมื่อมีผู้ชี้แนะเล็กน้อย

ฟังนิทานแล้วแสดงออกด้วยคำพูดเมื่อมีผู้ชี้แนะเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่

 

เกณฑ์การประเมินการพัฒนาทางภาษาด้านการพูด

หัวข้อประเมิน

ระดับคุณภาพ

ระดับ 3 ดี

ระดับ 2 พอใช้

ระดับ 1 ปรับปรุง

1.อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ และความ สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

 

อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ และความ สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจ

อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ และความ สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆเมื่อได้รับการชี้แนะ

เป็นบางครั้ง

อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ และความ สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆเมื่อได้รับการชี้แนะเสมอ

2.การเชื่อมโยงการพูดกับท่าทาง หรือการกระทำ

ต่าง ๆ

 

เชื่อมโยงการพูดกับท่าทาง หรือการกระทำต่าง ๆ

ด้วยความมั่นใจ

เชื่อมโยงการพูดกับท่าทาง หรือการกระทำต่าง ๆเมื่อได้รับการชี้แนะเป็นบางครั้ง

เชื่อมโยงการพูดกับท่าทาง หรือการกระทำต่าง ๆ

เมื่อได้รับการชี้แนะเสมอ

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

แผนที่ 5เรื่อง การแสดงบทบาทสมมติ

 

 

ที่

 

 

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน

 

รวม

 

เฉลี่ย

 

สรุปผล

การประเมิน

สนทนาและตอบคำถามได้

การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

3

2

1

3

2

1

6

3

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

รวม

         

เฉลี่ย

         

ระดับคุณภาพ

         

เกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ 3 = ดี

ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง

ระดับดีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่านระดับพอใช้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่านระดับปรับปรุงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน

 

ลงชื่อ....................................................ผู้สอน

(........................................)

แบบสังเกตพัฒนาทางภาษา ด้านการฟัง ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

แผนที่ 5เรื่อง การแสดงบทบาทสมมติ

 

 

ที่

 

 

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน

 

รวม

 

เฉลี่ย

 

สรุปผล

การประเมิน

ฟังนิทานแล้วสามารถจำแนกความแตกต่างของเสียงได้

ฟังนิทานอย่างสร้างสรรค์

3

2

1

3

2

1

6

3

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

รวม

         

เฉลี่ย

         

ระดับคุณภาพ

         

เกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ 3 = ดี

ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง

ระดับดีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่านระดับพอใช้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่านระดับปรับปรุงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน

ลงชื่อ....................................................ผู้สอน

(...........................................)

แบบสังเกตพัฒนาทางภาษา ด้านการพูด ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

แผนที่ 5เรื่อง การแสดงบทบาทสมมติ

 

 

ที่

 

 

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน

 

รวม

 

เฉลี่ย

 

สรุปผล

การประเมิน

อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

การเชื่อมโยงการพูดกับท่าทาง หรือการกระทำต่าง ๆ

3

2

1

3

2

1

6

3

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

รวม

         

เฉลี่ย

         

ระดับคุณภาพ

         

เกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ 3 = ดี

ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง

ระดับดีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่านระดับพอใช้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่านระดับปรับปรุงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน

ลงชื่อ....................................................ผู้สอน

(...........................................)

 

 

 

ความคิดเห็นผู้บริหาร

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................ผู้บริหาร

()

.....................................................

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

 

 

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

ลงชื่อผู้สอน

(...........................................)

ภาคผนวก

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทาน  การแต่งนิทาน  พร้อมทั้ง-ข้อมูลต่าง ๆ และตัวอย่างนิทานประเภทต่าง ๆ ทยอยเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่อย ๆ  ตามลิงค์ด้านล่างนี้  หวังวาจะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน ไม่มากก็น้อย

 

 

http://newnaew.net/aaaa12.html

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

25/11/2555

ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 1   3/11/2557