แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 2

สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก สัปดาห์ที่ 2หน่วย ร่างกายของเรานิทาน เรื่อง ร่างกายของเราแผนที่6ประกอบชิ้นส่วนร่างกาย

ภาคเรียนที่ ... ปีการศึกษา ........ วันที่ ..............................เวลา ........................(20 นาที)

 

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 9ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 1สนทนาโต้ตอบ เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

มาตรฐานที่ 10มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 1มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ

 

สาระสำคัญ

การเรียนรู้คำศัพท์อย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในนิทาน เรื่อง ร่างกายของเรา ช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะพื้นฐานทางภาษาในการฟัง และการพูด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกคำศัพท์จากภาพได้

2.สนใจและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

 

สาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก

1.สาระที่ควรเรียนรู้

- คำศัพท์จากนิทาน เช่นแขนขาหูตาจมูกปากผมมือเท้าคิ้ว

2.ประสบการณ์สำคัญ

2.1ด้านร่างกายการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่โดยการเล่นเครื่องเล่นสัมผัส

2.2ด้านอารมณ์และจิตใจ การเล่นอิสระในห้องเรียนและการแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องราวในนิทาน

2.3ด้านสังคม การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

2.4ด้านสติปัญญา การฟังเรื่องราวนิทาน

 

 

การดำเนินกิจกรรม

ขั้นนำ

1.เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง ร่างกายของเรา พร้อมทำท่าทางประกอบ

2.เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลง

ขั้นกิจกรรม

3. ครูชี้แจงวิธีการเล่นเกม พร้อมทั้งอธิบายกฎ กติกา ดังนี้

3.1ให้เด็ก ๆ แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม

3.2ครูนำบัตรภาพไปวางไว้บนพื้น และอธิบาย เมื่อได้ยินสัญญาณให้วิ่งไปเก็บภาพที่กำหนดมาที่จุดยืน

3.3เมื่อได้ภาพแล้วให้เด็ก ๆ นำภาพที่ได้ไปประกอบชิ้นส่วนบนรูปภาพที่กำหนดไว้

3.4เด็ก ๆ แต่ละกลุ่มร่วมกันบอกชื่อภาพที่กลุ่มของตนเองนำมาติดพร้อมกัน เมื่อบอกชื่อถูกต้อง และให้สมาชิกคนต่อไปวิ่งไปเก็บรูปภาพมาประกอบภาพต่อคนครบ

3.5กลุ่มใดติดรูปภาพ และบอกชื่อภาพได้ถูกต้อง และใช้เวลาเร็วที่สุดเป็นกลุ่มที่ชนะ

4.ครูให้อาสาสมัคร 2 คน ออกมาสาธิต และเปิดโอกาสให้ซักถาม เมื่อเด็กเข้าใจวิธีการเล่นเกมแล้ว ให้เริ่มเล่นเกมได้

ขั้นสรุป

5.ครูให้เด็กพักคลายกล้ามเนื้อโดยการนั่งท่าสบาย

6.เด็กและครูร่วมกันสรุปเกมประกอบชิ้นส่วนร่างกาย

7.เด็ก เก็บอุปกรณ์ ทำความสะอาดร่างกายเตรียมตัวเข้าเรียน

 

สื่อการเรียนรู้

1.เพลง ร่างกายของเรา

2.ภาพส่วนประกอบของร่างกายเช่นแขนขาหูตาจมูกปากผมมือเท้า คิ้วเล็บมือ

3.ภาพร่างกายของเรา

 

 

 

 

 

การวัดและการประเมินผล

รายการประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

1. การสนทนาและบอกคำศัพท์จากภาพ

2. การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

1. สังเกตการสนทนาและบอกคำศัพท์จากภาพ

2. สังเกตการร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

แบบสังเกตพฤติกรรม

1. ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้

2. จำข้อมูล 2 - 3สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุป

1. สังเกตการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้

2. สังเกตการจำข้อมูล 2 - 3สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุป

แบบสังเกตการพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟัง

1.ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

2.พูดแก้ปัญหาได้

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

2. สังเกตการพูดแก้ปัญหาได้

แบบสังเกตการพัฒนาทักษะภาษาด้านการพูด

 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม

หัวข้อประเมิน

ระดับคุณภาพ

ระดับ 3 ดี

ระดับ 2 พอใช้

ระดับ 1 ปรับปรุง

1. การสนทนาและบอกคำศัพท์จากภาพ

 

บอกคำศัพท์จากภาพ

ด้วยตนเอง 2 ภาพขึ้นไป

บอกคำศัพท์จากภาพเมื่อได้รับ

การชี้แนะ

เป็นบางครั้ง

บอกคำศัพท์จากภาพเมื่อมีผู้ชี้แนะเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่

2.การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

ร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุขตลอดกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม

ได้อย่างมีความสุขบางช่วง

ของกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมบางขณ

 

 

 

เกณฑ์การประเมินการพัฒนาทางภาษาด้านการฟัง

หัวข้อประเมิน

ระดับคุณภาพ

ระดับ 3 ดี

ระดับ 2 พอใช้

ระดับ 1 ปรับปรุง

1. ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้

 

ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้ด้วยตนเอง

 

ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้เป็นส่วนใหญ่เมื่อมีผู้ชี้แนะเล็กน้อย

 

ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้เมื่อมีผู้ชี้แนะเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่

2. จำข้อมูล 2 - 3สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุป

จำข้อมูล 2 - 3สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุปด้วยตนเองทุกครั้ง

จำข้อมูล 2 - 3สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุปได้เป็นส่วนใหญ่เมื่อมีผู้ชี้แนะเล็กน้อย

จำข้อมูล 2 - 3สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุปได้เมื่อมีผู้ชี้แนะเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่

 

เกณฑ์การประเมินการพัฒนาทางภาษาด้านการพูด

หัวข้อประเมิน

ระดับคุณภาพ

ระดับ 3 ดี

ระดับ 2 พอใช้

ระดับ 1 ปรับปรุง

1.ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

 

ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

ด้วยตนเอง

 

ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

เป็นส่วนใหญ่เมื่อมีผู้ชี้แนะเล็กน้อย

 

ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

เมื่อมีผู้ชี้แนะเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่

2.พูดแก้ปัญหาได้

 

พูดแก้ปัญหาได้ด้วยความมั่นใจ

พูดแก้ปัญหาได้เมื่อได้รับการชี้แนะเป็นบางครั้ง

พูดแก้ปัญหาได้ เมื่อได้รับการชี้แนะเสมอ

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

แผนที่ 6เรื่อง บอกชื่อภาพ

 

 

ที่

 

 

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน

 

รวม

 

เฉลี่ย

 

สรุปผล

การประเมิน

สนทนาและตอบคำถามจากภาพ

การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

3

2

1

3

2

1

6

3

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

รวม

         

เฉลี่ย

         

ระดับคุณภาพ

         

เกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ 3 = ดี

ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง

ระดับดีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่านระดับพอใช้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่านระดับปรับปรุงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน

ลงชื่อ....................................................ผู้สอน

(………………………..)

แบบสังเกตพัฒนาทางภาษา ด้านการฟัง ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

แผนที่ 6เรื่อง บอกชื่อภาพ

 

 

ที่

 

 

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน

 

รวม

 

เฉลี่ย

 

สรุปผล

การประเมิน

ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้

จำข้อมูล 2 - 3สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุป

3

2

1

3

2

1

6

3

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

รวม

         

เฉลี่ย

         

ระดับคุณภาพ

         

เกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ 3 = ดี

ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง

ระดับดีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่านระดับพอใช้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่านระดับปรับปรุงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน

ลงชื่อ....................................................ผู้สอน

(………………………………)

แบบสังเกตพัฒนาทางภาษา ด้านการพูด ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

แผนที่ 6เรื่อง บอกชื่อภาพ

 

 

ที่

 

 

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน

 

รวม

 

เฉลี่ย

 

สรุปผล

การประเมิน

ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

 

พูดแก้ปัญหาได้

3

2

1

3

2

1

6

3

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

รวม

         

เฉลี่ย

         

ระดับคุณภาพ

         

เกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ 3 = ดี

ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง

ระดับดีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่านระดับพอใช้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่านระดับปรับปรุงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน

ลงชื่อ....................................................ผู้สอน

(………………………………..)

ความคิดเห็นผู้บริหาร

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................ผู้บริหาร

()

……………………………………….

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

ปัญหา / อุปสรรค

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

ลงชื่อ...................................................ผู้สอน

(…………………………….)

ภาคผนวก

 

ผู้เขียน

พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

25/11/2555