แบบฝึกทักษะคืออะไร

 

แบบฝึกทักษะ หมายถึงรูปแบบการฝึกทักษะโดยใช้การฝึกจากการลงมือมีปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกในใบกิจกรรมหรือแบบฝึกเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะตามจุดประสงค์ของแบบฝึกทักษะนั้น ๆ ที่ต้องการจะมุ่งเน้นโดยอาศัยรูปแบบการฝึกที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดการฝึกฝนจากการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดเจน

 

 

ความสำคัญของแบบฝึกทักษะ

แบบฝึกทักษะมีความสำคัญในการฝึกฝนทักษะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะจากการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการตามจุดมุ่งหมายของแบบฝึก ให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนจนเกิดความชาญในเนื้อหานั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้นตามลำดับ

 

ผู้เขียน

กฤษดาบุญหมื่น

 

วันที่เขียน

18/12/2555