แบบฝึกทักษะหมายถึง

 

แบบฝึกทักษะ หมายถึงรูปแบบการฝึกทักษะโดยใช้การฝึกจากการลงมือมีปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกในใบกิจกรรมหรือแบบฝึก เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะตามจุดประสงค์ของแบบฝึกทักษะนั้น ๆ ที่ต้องการจะมุ่งเน้น โดยอาศัยรูปแบบการฝึกที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดการฝึกฝนจากการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดเจน

 

ซึ่งแบบฝึกทักษะส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นประกอบการฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น

 

 

ผู้เรียบเรียง

กฤษดา บุญหมื่น

 

วันที่เขียน

01/02/2556