ความสำคัญของแบบฝึกทักษะ

แบบฝึกทักษะมีความสำคัญในการฝึกฝนทักษะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะจากการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการตามจุดมุ่งหมายของแบบฝึก ให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนจนเกิดความชาญในเนื้อหานั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้นตามลำดับ

 

แบบฝึกทักษะจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องประกอบการฝึกอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ทักษะนั้น ๆ มากขึ้น

 

ผู้เรียบเรียบ

กฤษดา บุญหมื่น

 

วันที่เขียน

01/02/2556