ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ

แบบฝึกทักษะมีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหลายประการด้วยกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน

2. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะตามที่ผู้สร้างกำหนดไว้

3. ช่วยลดปัญหาการจัดการเรียนการสอน

4. ช่วยฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน

 

(เนื่องจากการทำแบบฝึกทักษะผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง)

 

5. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญในการเรียนรู้

6. ช่วยตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน

7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

 

 

ผู้เรียบเรียง

กฤษดา บุญหมื่น

 

วันที่เขียน

01/02/2556