แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึงอะไร

 

ตอบ :

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้ และปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น