ประเทศไทยประกาศให้มีการเลิกทาสในสมัยรัชกาลใด

 

ตอบ :

รัชกาลที่ 5 คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว