เมืองหลวงของประเทศพม่า คือ

 

ตอบ :

เมืองย่างกุ้ง

และปัจจุบันย้ายเมืองหลวง แห่งใหม่ ชื่อ เมืองปีนนามา