เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม คือ เมืองใด

 

ตอบ :

กรุงฮานอย