หลักการฝึกฝนตน

 

ยิ่งเรียนยิ่งรู้

ยิ่งอ่านยิ่งลึกซึ้ง

ยิ่งเขียนยิ่งชำนาญ

ยิ่งคิดยิ่งแตกฉาน

 

หลักการสำคัญของการฝึกตนตามแนวคิดของนักคิด  นักพัฒนาต่าง ๆ  ส่วนใหญ่ก็อยู่ในขอบข่ายของเรื่องราวเหล่านี้  คือ  พื้นฐานในการพัฒนาตน เริ่มด้วยการเรียนรู้  เมื่อเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้  เราก็พร้อมที่จะพัฒนาด้วยฝึกฝนตนเองจากการฝึกอ่าน  เขียน  คิด  จนกลายเป็นความรอบรู้ในทุกเรื่องราวอย่างมีเหตุผล

 

โดย

กฤษกร  บุญหมื่น

 

24  สิงหาคม  พ.ศ. 2557