รู้จักงานแนะแนว กันดีกว่า...

แนะแนวเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมาก ๆ

ซึ่งรายละเอียดการแนะแนวที่มีแบบแผนสำหรับใช้ในโรงเรียนอยู่ทุกวันนี้ มีดังนี้

คือ

ขอบข่ายบริการแนะแนว

1. บริการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. บริการสารสนเทศ

3. บริการให้คำปรึกษา

4. บริการจัดวางตัวบุคคล

5. บริการติดตามผลและประเมินผล

 

ขอบข่ายการแนะแนว 3 ด้าน

1. ด้านการศึกษา

2. ด้านอาชีพ

3. ด้านส้วนตัวและสังคม

 

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคืองานหลักๆ ของการแนะแนวในโรงเรียนทุกโรงเรียนควรมีและนำไปปฎิบัติ

ครูแนะแนวในโรงเรียนจึงมีหน้าที่หลักที่ต้องปฎิบัติตามขอบข่ายบริการและขอบข่ายการแนะแนว

งานแนะแนวนับว่าเป็นงานที่หนักมาก มีภาระหน้าที่มากมาย ครูแนะแนวในโรงเรียนจึงน่ายกย่องเพราะต้องค่อยดูแลนักเรียนหลายร้อยหลายพันคน

ซึ่งขอบข่ายบริการต่างๆ อย่างเช่นงานบริการเก็บรวบรวมข้อมูลรายบุคคลต้องเก็บให้ครบทุกคน การจัดป้ายนิเทศ การให้คำปรึกษาอันนี้สำคัญสุด เปรียบเสมือนหน้าตาของงานแนะแนวก็ว่าได้ และเด็กให้ความสำคัญมากๆ คือการให้คำปรึกษาทั้งเรื่องเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่

เมื่อครูแนะแนวสามารถช่วยเหลือเด็กได้ เด็กจะรักงานแนะแนว

การแนะแนวจึงเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษา และการปฏิรูปการเรียนรู้ให้สัมฤทธิ์ผล

 

ขอเป็นกำลังใจให้ครูแนะแนวทุกคน

 

สำหรับการแนะแนวบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเยาวชนยุคใหม่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแนะแนวสู่การแนะแนวนอกห้องเรียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งผมในนามผู้จัดทำเว็บแนะแนวอีกหนึ่งเว็บบนโลกออนไลน์

หวังว่าทุกท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมออนไลน์ ให้เป็นสังคมแหล่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการแบ่งปัน

สร้างสรรค์สังคมด้วยวิถีแห่งตน....เพื่อสังคมที่น่าอยู่