บริการติดตามและประเมินผล

เป็นรูปแบบการบริการของแนะแนวสำหรับคอยติดตามผลในเรื่องต่างๆ อย่างเช่นติดตามผลนักเรียนที่จบจากสถานศึกษา และบันทึกส่งสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงส่วนที่บกพร่องและเรื่องราวอื่นๆ ที่ต้องการติดตามและประเมินผล ดังนั้นบริการแนะแนวในบริการด้านนี้จึงเป็นงานที่หนักเช่นกัน

สำหรับงานติดตามผลและประเมินผลนั้นสามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกรูปแบบได้

 

ประโยชน์ของบริการติดตามและประเมินผล

*ทราบความความสำเร็จของผู้เรียน

*ช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสม

*เป็นข้อมูลการพิจารณาวางแผนการบริหารการศึกษาในโรงเรียน

*เป็นข้อมูลพิจารณาความสำเร็จของการจัดการศึกษา

*เป็นข้อมูลตรวจสอบข้อบกพร่องของการจัดการศึกษา

 

วิธีการติดตามและประเมินผล

*แบบสอบถาม

*โทรศัพท์

*จดหมาย

*แบบสำรวจ

*นับพบศิษย์เก่า

*ปัจจุบันนิยมสำรวจผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของสถาบันศึกษานั้นๆ

*อื่นๆ