เป้าหมายของการแนะแนว

เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถเอาตัวรอดและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

 

อันที่จริงเป้าหมายของการแนะแนวเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีความหมายกว้างมาก

 

ฉะนั้นผู้เขียนจึงสรุปพอสังเขปตามแนวคิดของตนเอง ดังนี้

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ และอารมณ์

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความรู้ การศึกษา การเรียนรู้

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ และอาชีพ

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย และการพัฒนาบุคลิกภาพ

6. อื่นๆ

 

เป้าหมายของการแนะแนวจึงขึ้นอยู่กับนิยามของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไปตามความถนัดและความสนใจ ส่วนเป้าหมายโดยรวม คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต