หน้าที่ของครูแนะแนว

 

ครูแนะแนวมีบทบาทหน้าที่มากมาย และขอบข่ายการแนะแนวหลายด้าน ประกอบไปด้วยงานบริการแนะแนว 5  บริการ   กิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุม ขอบข่ายการแนะแนว 3 ด้าน  ดังนี้  

งานบริการแนะแนว 5  บริการ 

1) เก็บรวมรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

2) การให้คำปรึกษา

3) บริการสนเทศ

4) การจัดวางตัวบุคคล

5) บริการติดตามและประเมินผล

 

ขอบข่าย 3  ด้าน

1) แนะแนวการศึกษา

2) แนะแนวอาชีพ

3) แนะแนวส่วนตัวและสังคม

 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า  หน้าที่ของครูแนะแนวมีภาระงานมากขึ้นเป็นทวีคูณ  ทั้งภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการแนะแนว ขอบข่ายการแนะแนว  การจัดกิจกรรมแนะแนวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิวัฒนาการทางการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  เป็นสิ่งที่ครูแนะแนวต้องรับภาระหนักในการเตรียมข้อมูล สำหรับสร้างพร้อมให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม 

อีกทั้งจำนวนครูแนะแนวไม่สอดคล้องกับนักเรียนที่มีจำนวนมาก  การสนับสนุนครูแนะแนวให้มีจำนวนบุคลากรที่เหมาะสม  กระจายภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ภาคส่วนอื่น ๆ จะเป็นการช่วยพัฒนาการแนะแนวให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ

 

หากสามารถช่วยเหลือในการจัดระบบการจัดการได้  คือ  เพิ่มบริการครูแนะแนว  แยกส่วนและกระจายงานที่ไม่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  

นับว่าจะเป็นการช่วยพัฒนาการแนะแนวให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง  เป็นการสร้างเสารองช่วยค้ำยันระบบการศึกษาของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

28  มกราคม  2557