ตัวอย่างบริการเก็บรวบรวมข้อมูล

 

บริการเก็บข้อมูลเป็น 1  ใน 5 บริการของงานแนะแนว

ซึ่งมีความสำคัญมากเป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเพื่อใช้ในการวางแผนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม

โดยการเก็บระเบียนแฟ้มประวัติส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคน  ช่วยให้โรงเรียนมีข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนอย่างครบถ้วน   โดยเฉพาะในช่วงที่นักเรียนเข้ามารับการศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา เช่น  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทุก ๆ ครั้งที่มีการเปิดภาคเรียนใหม่  ครูแนะแนวจำเป็นที่ต้องขอความร่วมมือนักเรียนและครูประจำชั้นช่วยรวบรวมข้อมูลงานระเบียน 

และนำมาเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องแนะแนว  โดยห้องแนะแนวที่ดีควรแยกเอกสารต่าง ๆ เอกสารงานระเบียน อย่างเป็นสัดส่วนมีการแบ่งโซนการจัดเก็บชัดเจนง่ายต่อการสืบค้นและง่ายต่อการใช้งาน

 

ตัวอย่างตู้เก็บระเบียนสะสมของนักเรียนที่ดี

จะเก็บระเบียนอย่างเป็นระเบียบในตู้  มีกุญแจปิดเปิดโดยครูแนะแนว

 

***หมายเหตุ***

สำหรับท่านท่านใจการเขียนโครงการเกี่ยวกับเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถอ่านในหัวข้อถัดไปได้ครับ