ตัวอย่าง  โครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน

 

(สำหรับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างในช่วงฝึกประสบการณ์การแนะแนว  เมื่อ ปี พ.ศ. 2551)

เป็นการจัดทำโครงการร่วมกับเพื่อนร่วมฝึกงาน 3  คน  ครั้งนี้เลยขออนุญาตนำมาแชร์เพื่อประโยชน์สำหรับน้อง ๆ  ที่สนใจการแนะแนว

น้อง ๆ  นักศึกษาเอกจิตวิทยาและการแนะแนวสามารถนำเอาแนวทางการเขียนโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนไปจัดทำในช่วงฝึกประสบการณ์เพื่อเป็นผลงานระหว่างฝึกประสบการณ์อีกหนึ่งชิ้น  โดยตัวอย่างการเขียนโครงการ  มีส่วนประกอบ ดังนี้

 

ชื่อโครงการ  การเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน

 

1. หลักการและเหตุผล

           การแนะแนวเป้นกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  ช่วยให้บุคคลรู้จักตนเองว่ามีความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจ  บุคลิกภาพ  และรู้ข้อมูลทางอาชีพเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม  ดังนั้น งานแนะแนว  จึงจัดทำโครงการรวบรวมข้อมูลเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจตนเอง  รู้จักตนเอง  และสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  โดยผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อครู และผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียน  ตลอดจนถึงนักเรียนบางราย  อาจใช้การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลตามสภาพความต้องการและปัญหาของนักเรียน

 

2.  วัตถุประสงค์

         1)  เพื่อรวบรวมข้อมูลนักเรียนในด้านต่าง ๆ  และใช้เป็นข้อมูลในการจัดบริการต่าง ๆ   และข้อมูลของนักเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อครู  และผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียน

       2)  เพื่อให้นักเรียนได้สำรวจตนเอง  รู้จักตนเอง  และสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพที่มีอยู่

 

3.  เป้าหมาย

       1)  ได้ข้อมูลนักเรียน  ม.1 – ม.6  ครบทั้ง  51  ห้อง  จำแนกตามห้องและนำมาเป็นข้อมูลในการจัดบริการต่าง ๆ  สำหรับนักเรียน

       2)  นักเรียนได้สำรวจตนเอง  รู้จักตนเอง และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

 

4.  วิธีดำเนินการ

        1)  รวบรวมข้อมูลโดยการสร้างเครื่องมือในการสำรวจข้อมูล  หรือทะเบียนสะสม  ซึ่งได้ศึกษาแนวทางจากข้อกำหนดของ  สพฐ.

       2)  ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ครูแนะแนวทุกระดับชั้น  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

       3)  ตรวจสอบความถูกต้อง  ครบถ้วนของข้อมูล  จัดระบบ  และจัดเก็บในตู้เอกสาร  โดยแยกตามห้องเรียน

       4)  ติดตามผลการให้บริการอาจารย์ที่ปรึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง

       5)  ประเมินผลโครงการ

 

5.  ค่าใช้จ่าย

      -  ค่าจัดพิมพ์เอกสาร

      -  ค่ากระดาษ  A4        6   ริม

      -  กระดาษปก              4   ริม

     -  มาสกิ้งเทป               20  ม้วน

 

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        1)  ได้ข้อมูลของนักเรียนจำแนกตามห้อง  ในรูปแบบของระเบียบสะสมและแฟ้มติดตามผล  ซึ่งนำมาเป็นข้อมูลในการจัดบริการต่าง ๆ  สำหรับนักเรียน

       2)  นักเรียนได้สำรวจตนเอง  รู้จักตนเอง  และพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ

 

7.  การประเมินผลและการติดตามผล

      1)  ความครบถ้วน  เรียบร้อยของการจัดเก็บข้อมูล

      2)  แบบติดตามผลผู้มาใช้บริการ

 

8.  สถานที่

        ห้องแนะแนว  โรงเรียน......................................

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

     ......................................................

 

10.  ผู้ร่วมโครงการ

        .........................................

        .........................................

 

11.  ที่ปรึกษาโครงการ

        .........................................

        .........................................

 

 

ผู้ขออนุมัติโครงการ

 

(                                                 )

 

ความคิดเห็น

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ

...................................................

 

(                                            )