ตัวอย่างแบบประเมินผลโครงการรวบรวมข้อมูลนักเรียน

 

                                                แบบประเมินผล

                                     โครงการรวบรวมข้อมูลนักเรียน

                              ประจำปีการศึกษา...............................................

 

คำชี้แจง  เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงขอความร่วมมือท่านกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ด้วยความเป็นจริง  (แบบสอบถามนี้ใช้สำหรับสอบถามผู้มาขอใช้บริการข้อมูลนักเรียน)

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.   เพศ                               o   หญิง                                    o  ชาย

 

2.   ตำแหน่งหน้าที่            o   ครูที่ปรึกษา                          o  ครูฝ่ายปกครอง

                                          o  อื่น ๆ ..............................................................

 

ตอนที่ 2

1.  ข้อมูลนักเรียนที่ได้รับจากงานแนะแนวมีประโยชน์ต่อท่าน

       o  มาก                              o  ปานกลาง                   o  น้อย                        o  ไม่มีประโยชน์

2.  ข้อมูลมีความชัดเจนเข้าใจง่ายมากน้อยเพียงใด

       o  มาก                              o  ปานกลาง                   o  น้อย                        o  ไม่มีประโยชน์

3.  ข้อมูลที่ควรปรับปรุง และจะปรับปรุงอย่างไร..........................................................

.......................................................................................................................................

4.  รายละเอียดของข้อมูลที่ควรจะเพิ่มเติม....................................................................

......................................................................................................................................

5.  ลักษณะของการใช้งานข้อมูล

          o   หยิบใช้สะดวก                 o  จัดเรียงเป็นระเบียบ         o  เห็นได้ชัดเจน

6.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ....................................................................................................

......................................................................................................................................       

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

4  มิถุนายน  2557