ตัวอย่างการเขียนรายงานการดำเนินโครงการรวบรวมข้อมูลนักเรียน

 

เรื่อง  รายงานการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน  ม.1 – ม.6  จำนวน  51  ห้อง

..................................................................................................................................................................

                ด้วยงานแนะแนวโรงเรียน...........................  ได้มอบหมายให้ครูแนะแนวและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ  และใช้เป็นข้อมูลในการจัดบริการด้านต่าง ๆ  และข้อมูลของนักเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อครู  และผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียนในทุกระดับชั้น

                 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของานแนะแนว  ครูแนะแนวและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคนได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในคาบแนะแนวในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2551   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ   และใช้เป็นข้อมูลในการจัดบริการต่าง ๆ  และข้อมูลนักเรียนจะเป็นประโยชน์ต่อครู  และผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียน  โดยใช้แบบระเบียนสะสมของงานแนะแนวโรงเรียน......................ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน  เมื่อวันที่ 12 – 16  พฤษภาคม  2551  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ  ดังนี้

             1.  การเตรียมการ  จัดทำเอกสารระเบียนสะสมสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี  เพราะความร่วมมือและความเสียสละของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคนที่ใช้เวลาในการดำเนินการจัดทำเอกสารก่อนเปิดภาคเรียน 1  สัปดาห์ การดำเนินงานจนสำเร็จเรียบร้อย

            2.  การจัดเก็บเอกสารระเบียนสะสมจากนักเรียนมีปัญหาบ้าง  คือ  นักเรียนบางคนไม่ได้นำรูปมาด้วย  จึงส่งระเบียนช้า

            3.  การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนมีปัญหาบางพอสมควร  คือ  ครูแนะแนวมีจำนวนน้อย  แต่ละคนจึงมีภาระงานมากเป็นพิเศษ  บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการจัดเรียงเอกสารสลับห้อง

 

            ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

            งานแนะแนวมรความเห็นว่า  บุคลากรทางด้านงานแนะแนวมีจำนวนไม่เพียงพอ  การดำเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  จึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก  จึงขอเรียนข้อเสนอแนะ  ดังนี้

            1.  โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์  สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียนของงานแนะแนว

            2.  โรงเรียนควรมีบุคลากรของงานแนะแนวเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของผู้เรียนและงานแนะแนว

 

ภาคผนวก

ประกอบไปด้วย 

ภาพถ่ายการดำเนินงาน

สถานที่จัดเก็บงานระเบียน        

 

 

***หมายเหตุ***

ตัวอย่างนี้เป็นผลงานเก่าในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว  ซึ่งยังไม่ค่อยสมบูรณ์มากนัก  น้อง ๆ  หรือผู้สนใจต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมก่อนนำไปใช้นะครับ

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

4  มิถุนายน  2557