ตัวอย่างการเขียนโครงการแนะแนว โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานแนะแนว

 

(สำหรับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างในช่วงฝึกประสบการณ์การแนะแนว  เมื่อ ปี พ.ศ. 2551)

เป็นการจัดทำโครงการร่วมกับเพื่อนร่วมฝึกงาน 3  คน  ครั้งนี้เลยขออนุญาตนำมาแชร์เพื่อประโยชน์สำหรับน้อง ๆ  ที่สนใจการแนะแนว

น้อง ๆ  นักศึกษาเอกจิตวิทยาและการแนะแนวสามารถนำเอาแนวทางการเขียนโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนไปจัดทำในช่วงฝึกประสบการณ์เพื่อเป็นผลงานระหว่างฝึกประสบการณ์อีกหนึ่งชนิด  โดยตัวอย่างการเขียนโครงการ  มีส่วนประกอบ ดังนี้

 

                               ชื่อโครงการ  การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานแนะแนว

 

หลักการและเหตุผล

            ยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร  การใช้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ในรูปแบบเอกสารจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่องานทุกรูปแบบ  ปัจจุบันโรงเรียน..........................  ถือเป็นโรงเรียน................... และมีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือในด้านคุณภาพทางการศึกษา  โรงเรียนต่าง ๆ  จึงให้ความสนใจศึกษาดูงาน  โดยเฉพาะงานแนะแนวของโรงเรียน....................  เป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษามหาวิทยาลัยและโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงศึกษาดูงานบ่อยครั้ง  เพื่อเป็นการใช้บริการด้านข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  และข้อมูลงานแนะแนวบางส่วนจึงสมควรในการจัดเอกสารข้อมูลสารสนเทศในการให้บริการพื้นฐานสำหรับผู้มาศึกษาดูงานและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนให้กว้างขว้างมากขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

 

วัตถุประสงค์

        1.  เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารพื้นฐานของโรงเรียนแก่ผู้มาศึกษาดูงาน

         2.  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนให้แพร่หลาย

         3.  เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลพื้นฐานงานแนะแนวสำหรับสถานศึกษาต่าง ๆ  และผู้สนใจ

 

เป้าหมาย

          1.  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนและงานแนะแนวให้ผู้สนใจ  และสถานศึกษาต่างๆ

          2.  ทำเอกสารเพื่อเยแพร่ข้อมูลงานแนะแนว  จำนวน  500  ฉบับ

 

วิธีดำเนินงาน

          1.  เขียนโครงการเพื่ออนุมติโครงการ  ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ

          2.  ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำเอกสาร

          3.  จัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ

          4.  จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจ  และสถานศึกษาที่มาศึกษาดูงาน

 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

       มิถุนายน  2551

 

สถานที่

      ห้องแนะแนว  โรงเรียน............................

 

งบประมาณ

       1.  กระดาษปกสี  A4   สีเหลือง      5  รีม

       2.  กระดาษโรเนียว  A4   34k       15  รีม

       3.  เทปติดสันปกเอกสาร               15  ม้วน

       4.  ไส้แม็กซ์  ขนาด  35 m              2  กล่อง

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

      ..........................................

 

ผู้ร่วมโครงการ

     ..........................................

    ...........................................

 

ที่ปรึกษาโครงการ   

      ..........................................

    ...........................................

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนและงานแนะแนวให้ผู้สนใจ  และสถานศึกษาต่าง ๆ

     2.  ทำเอกสารเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลงานแนะแนว  จำนวน  500  ฉบับ

 

วิธีติดตามผลและประเมินผล

            แบบประเมินคุณภาพเอกสาร  จากครู  ผู้บริหาร  และนักเรียน

 

             ผู้ขออนุมัติโครงการ                                                   ความคิดเห็น

 .........................................................                           ................................................

(                                                        )                        

 

                                                                                              ผู้อนุมัติโครงการ

                                                                                .........................................................

                                                                               (                                                        )                        

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts