ตัวอย่างการเขียนรายงานการดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานแนะแนว

 

(สำหรับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างในช่วงฝึกประสบการณ์การแนะแนว  เมื่อ ปี พ.ศ. 2551)

เป็นการจัดทำโครงการร่วมกับเพื่อนร่วมฝึกงาน 3  คน  ครั้งนี้เลยขออนุญาตนำมาแชร์เพื่อประโยชน์สำหรับน้อง ๆ  ที่สนใจการแนะแนว

น้อง ๆ  นักศึกษาเอกจิตวิทยาและการแนะแนวสามารถนำเอาแนวทางการเขียนโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนไปจัดทำในช่วงฝึกประสบการณ์เพื่อเป็นผลงานระหว่างฝึกประสบการณ์อีกหนึ่งชนิด  โดยตัวอย่างการเขียนโครงการ  มีส่วนประกอบ ดังนี้

                 เรื่อง  รายงานการดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานแนะแนว

                 ด้วยงานแนะแนวโรงเรียน.......................................  เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดบริการแนะแนวเป็นที่เชื่อถือในด้านคุณภาพการศึกษา  บ่อยครั้งที่มีบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่างมากศึกษาดูงาน  และนิสิตนักศึกษาหลายสถาบันมักจะมาขอข้อมูลการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียน......................

                เพื่อเป็นการบริการข้อมูลข่าวสารพื้นฐานของโรงเรียนแก่ผู้มาศึกษาดูงาน  และเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน  เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลพื้นฐานงานแนะแนวสำหรับสถานศึกษาต่าง ๆ  และผู้สนใจ  ได้มีความเข้าใจงานแนะแนวมากขึ้น  ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้ส่งสำเนาต้นฉบับเพื่อรอการจัดทำเป็นรูปเล่มจำนวน   500  ฉบับ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และขอรายงานการดำเนินความพร้อมดังต่อไปนี้

                  1.  การจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานงานแนะแนว  ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้างานแนะแนวในด้านข้อมูลประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  การจัดบริการต่าง ๆ  ของงานแนะแนว  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ของงานแนะแนว  และส่วนอื่น ๆ  จนเสร็จเรียบร้อย

                  2.  การจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส่งต้นฉบับให้กับหัวหน้างานแนะแนวเพื่อตรวจความถูกต้อง  และรอการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม  จำนวน  500  ฉบับ

 

           ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข

           งานแนะแนวมีความเห็นว่า  ในระยะเวลาที่ผ่านมาภาระงานแนะแนวมีจำนวนมากทั้งการจัดประชาสัมพันธ์โครงการจัดเตรียมความพร้อมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในการสอบระบบใหม่ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  การจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนทั้ง 6  ชั้นปี  การจัดประชาสัมพันธ์และรับสมัครโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  การจัดบริการแนะแนวในด้านต่าง ๆ  การจัดบริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษา  การจัดเตรียมสอบความถนัดทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  และอื่น ๆ  อีกมากมาย  ดังนั้นจึงมีข้อเสนอ ดังนี้

            - โรงเรียนควรมีการจัดสรรบุคลากรจากส่วนอื่นมาเพิ่มเติมงานแนะแนว  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานที่มากเกินจำนวนบุคลากร          

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts