Print
Category: สารานุกรมแนะแนว
Hits: 1329

แนะแนวชีวิตและสังคม

 

แนะแนวชีวิตและสังคม  หมายถึง  กระบวนช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจชีวิต   เห็นคุณค่าของตน รู้จักปรับตัวและการแก้ปัญหา การพัฒนาตนเอง  อย่างเหมาะสม และมีทักษะชีวิต   ทักษะทางสังคม เพื่อให้ตนเองอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

 

แนะแนวชีวิตและสังคม  จึงเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมหรือการให้คำปรึกษา  ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างเหมาะสม

 

เนื่องจากสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคม   การหาช่องทางแนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยการฝึกบริหารจัดการกับความคิด  วิเคราะห์ เรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลเพื่อให้สามารถคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

 

 

 

ครั้งที่ 1  7/03/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

7  มีนาคม  2557