ครูแนะแนว

 

ครูแนะแนว  คือ  ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการส่งเสริม การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน  เพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา

 

หน้าที่ของครูแนะแนว

 

ครูแนะแนวมีบทบาทหน้าที่มากมาย และขอบข่ายการแนะแนวหลายด้าน ประกอบไปด้วยการจัดบริการแนะแนว 5  บริการ  ดำเนินกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุม ขอบข่ายการแนะแนว 3 ด้าน

งานบริการแนะแนว 5  บริการ 

1) เก็บรวมรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

2) การให้คำปรึกษา

3) บริการสนเทศ

4) การจัดวางตัวบุคคล

5) บริการติดตามและประเมินผล

 

ขอบข่าย 3  ด้าน

1) แนะแนวการศึกษา

2) แนะแนวอาชีพ

3) แนะแนวส่วนตัวและสังคม

 

1.ขอบข่ายการแนะแนวการศึกษา (educational guidance) เป็นการแนะแนวนักเรียนด้านที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในสถานศึกษาปัจจุบัน เช่นโครงสร้างหลักสูตร  แผนการเรียน การวัดผลประเมินผล

 

2.ขอบข่ายการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (vocational guidance) เป็นการแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการเตรียมตัวประกอบอาชีพหลังจากที่เรียนจบไปแล้ว

 

3.ขอบข่ายการแนะแนวส่วนตัวและสังคม ( personal and social guidance) เป็นการแนะแนวนักเรียนที่จะช่วยให้มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่มีความสุขทั้งร่างกายจิตใจ มีอารมณ์ที่มั่นคง สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้

 

ครูแนะแนวการช่วยเหลือผู้เรียนด้านต่างๆ  เกี่ยวกับส่วนตัวและสังคม

ครูแนะแนวมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถค้นหาตนเองได้

เมื่อผู้เรียนสามารถค้นหาความชอบ ความสนใจและความถนัดจะส่งผลให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนและการดำเนินชีวิต

เนื่องจากความสำคัญในการค้นหาตนเอง  เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเติบโตสู่โลกอาชีพและสังคม สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

 

บทบาทอีกประการ  คือ  แนวทางการคิดและการตัดสินใจ

เนื่องการฝึกฝนกระบวนการคิดการตัดสินใจจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

โดยการตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล  พิจารณาเหตุ และผลที่จะเกิดขึ้นการจัดตัดสินใจนั้น ๆ

 

 

 

ครั้งที่ 1  2/05/2557

ปรับปรุงครั้งที่ --

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

2  พฤษภาคม  2557