รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะเกษตรศาสตร์

 

ปัจจุบันหลาย ๆ สถาบัน/มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์  โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาย่อย ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการสังคมโลกทางด้านการเกษตร

 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจะต้องเตรียมค้นคว้าหาข้อมูล  รายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาในสถานบันต่าง ๆ

 

ภาคเหนือ

    คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

   คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

สถาบันทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

   *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

   *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

   *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

 

ภาคกลาง

    คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

    คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิยาลัยรังสิต

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถาบันทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

 

 

ภาคอีสาน

    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถาบันทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

 

ภาคตะวันออก

    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

 

ภาคใต้

    คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

    คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

    คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถาบันทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

    *วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

    *วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

    *วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

 

 

ครั้งที่ 1  11/05/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

11  พฤษภาคม  2557