รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์

 

ปัจจุบันหลาย ๆ สถาบัน/มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาย่อย ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางความรู้ของสังคมโลก

 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจะต้องเตรียมค้นคว้าหาข้อมูล  รายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาในสถานบันต่าง ๆ

 

ภาคเหนือ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

ภาคกลาง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณ์ราชวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลียบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

ภาคอีสาน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะครุศาสตร์      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม

คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะครุศาสตร์  มหาวิยาลัยราชภัฏเลย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

 

ภาคตะวันออก

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัจราชภัฏสุรินทร์

คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

ภาคใต้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

ครั้งที่ 1  11/05/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

11  พฤษภาคม  2557