รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะวิทยาศาสตร์

 

ปัจจุบันหลาย ๆ สถาบัน/มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์  เพื่อตอบสนองต่อการสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความเจริญความก้าวหน้าทางด้านต่าง ๆ  ที่อาศัยวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่าง ๆ

วิธีการทางวิทยาศาสตร์  คือ การสังเกตเพื่อระบุปัญหา  การตั้งสมมติฐานเพื่อหาคำตอบ  การรวบรวมข้อมูล  เพื่อนำผลมาตรวจสอบความถูกต้อง   และสรุปผล เพื่อหาข้อสรุปตามหลักการ พิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าถูกหรือผิด ได้คำตอบอย่างไร

 

 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจะต้องเตรียมค้นคว้าหาข้อมูล  รายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาในสถานบันต่าง ๆ

 

ภาคเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

 

ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม

 

 

ภาคอีสาน

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลับราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลับราชภัฎเลย

 

ภาคตะวันออก

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

ภาคใต้

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

ครั้งที่ 1  19/05/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

***หมายเหตุ***

หากมีข้อมูลผิดพลาดทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

19  พฤษภาคม  2557