รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะจิตรกรรม

 

ปัจจุบันหลาย ๆ สถาบัน/มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะจิตรกรรม  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางความรู้ของสังคมโลก

 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจะต้องเตรียมค้นคว้าหาข้อมูล  รายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาในสถานบันต่าง ๆ

 

ภาคเหนือ

คณะวิจิตรศิลป์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายัพ  เชียงใหม่

 

ภาคกลาง

คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์   มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

สาขาวิชาจิตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ภาคอีสาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

ภาคตะวันออก

คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ภาคใต้

คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชาจิตรกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 (ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

ครั้งที่ 1  27/09/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

27  กันยายน  2557