รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะจิตวิทยา 

 

ปัจจุบันหลาย ๆ สถาบัน/มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะจิตวิทยา  โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาย่อย ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางความรู้ของสังคมโลก

 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจะต้องเตรียมค้นคว้าหาข้อมูล  รายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาในสถานบันต่าง ๆ

 

ภาคเหนือ

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา  คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาจิตวิทยาคลินิก  คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาคกลาง

คณะจิตวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาจิตวิทยาการแนะแนว   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สาขาวิชาจิตวิทยา  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

ภาคอีสาน

สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชาจิตวิทยาสังคมและชุมชน  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

ภาคตะวันออก

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ภาคใต้

สาขาจิตวิทยาคลินิก  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชาจิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

มหาวิทยาลัยเปิด

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แขนงวิชาการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 (ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

ครั้งที่ 1  27/09/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

27  กันยายน  2557