รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ปัจจุบันหลาย ๆ สถาบัน/มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางความรู้ของสังคมโลก

 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจะต้องเตรียมค้นคว้าหาข้อมูล  รายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาในสถานบันต่าง ๆ

 

ภาคเหนือ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาคกลาง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสยาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสยาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเนชั่น

 

ภาคอีสาน

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ภาคตะวันออก

 

ภาคใต้

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 (ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

ครั้งที่ 1  27/09/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

27  กันยายน  2557