รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์

 

ปัจจุบันหลาย ๆ สถาบัน/มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางความรู้ของสังคมโลก

 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจะต้องเตรียมค้นคว้าหาข้อมูล  รายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาในสถานบันต่าง ๆ

 

ภาคเหนือ

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ

สำนักวิชากฎหมาย (นิติศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

ภาคกลาง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาควิชานิติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกริก

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

ภาคอีสาน

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร

คณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

 

ภาคตะวันออก

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

 

 

ภาคใต้

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยตาปี

 

 (ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

ครั้งที่ 1  27/09/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

27  กันยายน  2557