รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะนิเทศศาสตร์

 

ปัจจุบันหลาย ๆ สถาบัน/มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะนิเทศศาสตร์  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางความรู้ของสังคมโลก

 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจะต้องเตรียมค้นคว้าหาข้อมูล  รายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาในสถานบันต่าง ๆ

 

ภาคเหนือ

คณะการสื่อสารมวลชน     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาคกลาง

คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คณะสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกริก

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คณะนิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยสยาม

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 

 

ภาคอีสาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

สาขานิเทศศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ภาคตะวันออก

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ภาคใต้

คณะวิทยาการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 (ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

ครั้งที่ 1  27/09/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

27  กันยายน  2557