Print
Category: สารานุกรมแนะแนว
Hits: 626

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ

 

ปัจจุบันหลาย ๆ สถาบัน/มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะบริหารธุรกิจ  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางความรู้ของสังคมโลก

 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจะต้องเตรียมค้นคว้าหาข้อมูล  รายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาในสถานบันต่าง ๆ

 

ภาคเหนือ

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

 

 

ภาคกลาง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกริก

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยสยาม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเนชั่น

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ภาคอีสาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาคตะวันออก

 

 

ภาคใต้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 (ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

ครั้งที่ 1  27/09/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

27  กันยายน  2557