Print
Category: สารานุกรมแนะแนว
Hits: 825

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะแพทยศาสตร์

 

ปัจจุบันหลาย ๆ สถาบัน/มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะแพทยศาสตร์  โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาย่อย ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางความรู้ของสังคมโลก

 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจะต้องเตรียมค้นคว้าหาข้อมูล  รายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาในสถานบันต่าง ๆ

 

ภาคเหนือ

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ภาคกลาง

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กลุ่มนักศึกษาแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม

 

ภาคอีสาน

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ภาคตะวันออก

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ภาคใต้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 (ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

ครั้งที่ 1  27/09/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

27  กันยายน  2557