รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะเภสัชศาสตร์

 

ปัจจุบันหลาย ๆ สถาบัน/มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์  โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาย่อย ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางความรู้ของสังคมโลก

 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจะต้องเตรียมค้นคว้าหาข้อมูล  รายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาในสถานบันต่าง ๆ

 

ภาคเหนือ

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

คคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาคกลาง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

ภาคอีสาน

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ภาคตะวันออก

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ภาคใต้

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 (ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

ครั้งที่ 1  27/09/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน  

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

27  กันยายน  2557