รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะมนุษยศาสตร์

 

ปัจจุบันหลาย ๆ สถาบัน/มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางความรู้ของสังคมโลก

 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจะต้องเตรียมค้นคว้าหาข้อมูล  รายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาในสถานบันต่าง ๆ

 

ภาคเหนือ

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

 

ภาคกลาง

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

ภาคอีสาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

ภาคตะวันออก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

 

ภาคใต้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

 

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

ครั้งที่ 1  27/09/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

27  กันยายน  2557