รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะรัฐศาสตร์

 

ปัจจุบันหลาย ๆ สถาบัน/มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะรัฐศาสตร์  เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางความรู้ของสังคมโลก

 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจะต้องเตรียมค้นคว้าหาข้อมูล  รายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาในสถานบันต่าง ๆ

 

ภาคเหนือ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์       มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  วิทยาลัยบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่

สาขาวิชารัฐศาตร์การปกครอง คณะศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

ภาคกลาง

คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร          

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      

สาขาวิชารัฐศาตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สาขาวิชารัฐศาตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย       

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกริก

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 

ภาคอีสาน

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

ภาคตะวันออก

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

ภาคใต้

สาขารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ     

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สาขาวิชารัฐศาตร์การปกครอง  สำนักวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

มหาวิทยาลัยเปิด

สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช               

 

 (ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

ครั้งที่ 1  27/09/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

 

27  กันยายน  2557