รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

ปัจจุบันหลาย ๆ สถาบัน/มหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร์  โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาย่อย ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางความรู้ของสังคมโลก

 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาจะต้องเตรียมค้นคว้าหาข้อมูล  รายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจเลือกเข้ารับการศึกษาในสถานบันต่าง ๆ

 

ภาคเหนือ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดพิษณุโลก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาคกลาง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 

 

ภาคอีสาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

 

 

ภาคตะวันออก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

 

 

 

ภาคใต้

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

 

 (ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

ครั้งที่ 1  27/09/2557

 

 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

27  กันยายน  2557