คุณค่าของการแนะแนวกับการพัฒนาการศึกษา

 

การแนะแนว  เพื่อแก้ปัญหา  ป้องกัน  และการส่งเสริม

คุณค่าของการแนะแนวมีมีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับผู้เรียน  ระดับโรงเรียน  โดยการแนะแนวมีเนื้อหาขอบข่าย  บริการ และเป้าหมายที่ครอบคลุมเนื้อหาสารพัด เช่น แก้ปัญหา  ป้องกัน  และการส่งเสริม

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เกิดความพร้อมทางการเรียนรู้  แก้ปัญหาทางการเรียนและเรื่องส่วนตัวต่าง ๆ  ของผู้เรียน  รวมไปถึงการวางแผนชีวิต  การวางแผนอนาคต  การเลือกเรียน การทำงาน  การกำหนดเป้าหมายในชีวิต  เป็นจุดมุงหมายสูงสุดของการศึกษา  คือ  เมื่อผู้เรียนมีเป้าหมายในชีวิต  การเรียนและการทำงานย่อมต้องมีการวางแผนสร้างทิศทางให้ไปสู่เป้าหมาย  ครูแนะแนวที่ดีจึงมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเพื่อนำพาตนเองสู่ความสำเร็จ

ในด้านการพัฒนาการศึกษานั้น  การแนะแนวมีคุณค่าในการเป็นตัวช่วยเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป  การจัดกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ตามศักยภาพที่มี  รู้จักพัฒนาศักยภาพให้ก้าวหน้า  ผู้เรียนแต่ละคนก็จะสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนได้เหมือน ๆ กัน

โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการเรียน  สอดคล้องกับปัญหาการพัฒนาคุณการศึกษา  ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ กับครูแนะแนวช่วยกันวางแผนพัฒนาเด็กที่ประสบปัญหาทางการเรียนรู้  เนื่องจากความรู้ด้านการแนะแนวสามารถนำมาเชื่อมโยงนำเอาหลักทฤษฎีทางจิตวิทยามาต่อยอดช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันการแนะแนว  กับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ย่อมเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  ผลสุดท้ายคือ  คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น

 

การแนะแนวจึงเป็นกลไกสำคัญของการศึกษาที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาบุคลากรตัวน้อยสู่บุคลากรที่มีคุณค่าของชาติในอนาคต

 

ท่านผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น  ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจทานข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้

ณ สารานุกรมแนะแนวได้นะครับ

 

ขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาอ่านบทความ

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

นิวแนวดอทเน็ต

 

วันที่โพส

 

30  ตุลาคม  2557