เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ หมายถึง

 

เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ หมายถึง  เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้  การสร้างองค์ความรู้     การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้สนเรื่องราวการเรียนรู้นั้น ๆ  เกิดความรู้ความเข้าใจและรับรู้ข้อมูล  สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามอัตภาพ

 

 

ปัจจุบันเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้กำหนขึ้นมากมากหลากจำแนกเป็นหมวดหมู่  นับว่ามีมากมายมหาศาล 

ยกตัวอย่าง  เช่น

เว็บความรู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์

เว็บความรู้เกี่ยวกับอาหาร

เว็บความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เว็บความรู้เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ

เว็บความรู้เกี่ยวกับการแนะแนว

เว็บความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ฯลฯ

 

ด้วยเหตุนี้เองบทบาทสำคัญในส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะดวกและรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่ายก็คือ เว็บไซต์

รวดเร็ว   ใช้ง่าย  ได้ความรู้  ตอบสนองต่อความต้องการ